جرم مولی در شیمی | فرهنگ لغت دانشجویی

را دندان های آسیاب ابعاد یک ماده نشان دهنده جرم ماده 1 مول (تقریباً

6 ⋅ 10 23ذرات) این ماده.

نماد: م
واحد: گرم در مول (

جی مول; گرم در مول)

از آنجا که ابعادn ذرات مواد متفاوت است، مواد نیز جرم مولی متفاوتی دارند. به دلیل رابطه متناسب بین جرم و مقدار ماده جرم مولی یک نمونه قابل محاسبه است. معادله زیر برای این مورد اعمال می شود:

م=مترn

منظور داشتن:

  • م – جرم مولی ماده
  • متر – جرم نمونه پارچه یا قسمت پارچه
  • n – مقدار ماده نمونه یا قسمت ماده

توده های مولی را می توان در جداول و جداول یافت. برای عناصر اغلب جرم مولی نیست، بلکه جرم اتمی نسبیn در جداول یا در جدول تناوبی عناصر مشخص شده. با توجه به مقدار، اندازه ها مطابقت دارند.

/* خطوط شکست عمدا حذف شده اند! -رابرت */ ?>

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا